Thiết bị nâng hạ

Danh mục sản phẩm Thiết bị nâng hạ

Cầu trục dầm đơn 10 tấn
Cầu trục dầm đơn 5 tấn
Cầu trục dầm đơn 3 tấn
Cầu trục dầm đơn 1 tấn
Cầu trục dầm đơn 2 tấn
Cầu trục dầm đơn 7,5 tấn
Cầu trục dầm đôi 2 tấn
Cầu trục dầm đôi 5 tấn
Cầu trục dầm đôi 7.5 tấn
Cầu trục dầm đôi 10 tấn
Cầu trục dầm đôi 15 tấn
Cầu trục dầm đôi 20 tấn
Cầu trục monorail 1 tấn
Cầu trục monorail 2 tấn
Cầu trục monorail 3 tấn
Cẩu trục quay 1 tấn